Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про Батьківський комітет
ДНЗ № 56

1. Загальні положення
1.1. Батьківський комітетДНЗ № 56 є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей у ДНЗ № 56.
1.2. У своїй роботі Батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом ДНЗ № 56, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
1.3. Рішення про заснування Батьківського комітету ДНЗ № 56 ухвалюється на загальних зборах батьків ДНЗ № 56.
1.4. Легалізація (офіційне визнання) Батьківського комітету є обов’язковою. Про його заснування (реєстрацію) письмово повідомляють керівництво ДНЗ № 56.
1.5. Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск, примусовий розпуск).
2. Мета, завдання, основні принципи роботи
Батьківського комітету
2.1. Метою роботи Батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ДНЗ № 56, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.
2.2. Основні завдання Батьківського комітету:
• сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості дитини;
• сприяти створенню в ДНЗ № 56 умов, безпечних для життя і здоров’я дітей;
• збереження та зміцнення здоров’я дітей
• вживати заходів для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;
• всебічно зміцнювати зв’язки між родинами, ДНЗ № 56 і громадськістю, щоб встановити єдність їх виховного впливу на дітей;
• організовувати роботу з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;
• вирішувати питання розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ № 56 та його благоустрою.
2.3. Основними принципами діяльності Батьківського комітету є:
• законність;
• гласність;
• колегіальність;
• толерантність;
• виборність;
• підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків ДНЗ № 56.
3. Організація діяльності Батьківського комітету
3.1. Батьківський комітет ДНЗ № 56 формується з представників батьківських комітетів груп.
3.2. Кількісний та якісний склад Батьківського комітету ДНЗ № 56, термін його повноважень визначає Рада ДНЗ № 56.
3.3. За потреби Батьківський комітет ДНЗ № 56 може скликати збори батьків закладу. Правочинний склад зборів становить не менш як дві третини від загальної кількості дітей у ДНЗ № 56. Рішення ухвалюються більшістю голосів.
Якщо загальні збори батьків закладу провести неможливо, то питання, що потребують розгляду загальними зборами, виносяться на обговорення зборів батьків груп. У такому разі рішення ухвалюється за підсумками рішень зборів батьків груп більшістю голосів.
3.4 Рішення зборів батьків доводиться до відома батьків, керівництва ДНЗ № 56 упродовж десяти днів.
3.5. У разі якщо член Батьківського комітету достроково складає свої повноваження, на батьківських зборах обирають нового члена.
3.6. Батьківський комітет може планувати свою роботу відповідно до плану роботи ДНЗ № 56, рішень зборів батьків, рекомендацій керівника ДНЗ № 56, вихователя-методиста, вихователів. План роботи складається у довільній формі і затверджується головою Батьківського комітету.
3.7. У разі недосягнення згоди між керівником ДНЗ № 56 і більшістю членів Батьківського комітету закладу питання вирішує Рада ДНЗ № 56.
3.8. Батьківський комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків раз на рік — у день виборів нового складу Батьківського комітету.
4. Права та обов’язки Батьківського комітету
4.1. Батьківський комітет ДНЗ № 56 має право:
• встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими підприємствами для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги ДНЗ № 56, забезпечення захисту здоров’я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей, вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у ДНЗ № 56;
• звертатися до керівника ДНЗ № 56, Ради ДНЗ № 56, Піклувальної, Педагогічної рад з проханням роз’яснити стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
• порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
• скликати позачергові батьківські збори (конференції) спільно з керівником закладу;
• створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;
• подавати пропозиції щодо заохочення дітей — переможців конкурсів, змагань тощо, стимулювання роботи педагогічних працівників;
• сприяти поліпшенню харчування дітей;
• сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ДНЗ № 56;
• брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення вихованців ДНЗ № 56;
• сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ДНЗ № 56;
• звертатися до , органів громадського самоврядування з питаннями, що стосуються розвитку та виховання дітей;
4.2. Для ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.
4.3. Батьківський комітет зобов’язаний:
• виконувати плани роботи, затверджені головою Батьківського комітету;
• вести протоколи засідань батьківських зборів;
• надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника ДНЗ № 56 ;
• залучати батьків до організації культурно-спортивних, оздоровчих заходів у ДНЗ № 56.
4.4. Голова Батьківського комітету ДНЗ № 56 є членом Ради ДНЗ № 56. Він може брати участь у засіданнях Педагогічної ради ДНЗ № 56 (за запрошенням керівника) під час розгляду питань, що належать до компетенції Батьківського комітету, має право дорадчого голосу.